EGZEKUCJA- co się dzieje, gdy przestajesz spłacać długi?

egzekucja dlugow

Egzekucja, z pewnością nie należy do przyjaznych słów. Pierwsze skojarzenie tego słowa może wiązać się z postacią kata, wyrokiem śmierci, sytuacją bez wyjścia. Skojarzenie to nie jest niczym mylnym, ponieważ brak opłat za zobowiązania finansowe, finalnie są pewnego rodzaju wydaniem na siebie wyroku pod postacią odpowiedzialności niewywiązania się z obowiązku zapłaty. Teoretycznie każdy powinien mieć świadomość, jakie są konsekwencje takich poczynań. W takiej sytuacji ponaglające telefony od wierzycieli i wezwania do zapłaty to pierwsze oznaki uchylenia się  od odpowiedzialności finansowej spłaty zobowiązania.

Przykry jest fakt, że w telewizji oraz internecie spoty reklamowe, które zachęcają do pobierania kredytów, przedstawiają ludzi beztroskich, uśmiechniętych - stworzenie iluzji, jakby kredyt był czymś przyjemnym, patentem na życiowe zachcianki... podczas reklamy chwilówek czy banków oferujących kredyty, nikt nie wspomina o ogromnych tragediach i historiach o bolesnych konsekwencjach zadłużeń.
 
Spora część społeczeństwa ma problem z terminowym regulowaniem zobowiązań. Zwłaszcza w sytuacji obecnej, związanej z pandemią. Przyczyn jest wiele, co człowiek to historia, natomiast nieważne, z jakiego powodu pojawiają się zaległości w spłatach - schemat prawny oraz procedury mające na celu wyegzekwować należność są takie same.


 
PROCEDURY


W chwili zaprzestania spłaty kredytu doprowadza się do sytuacji bankowego tytułu egzekucyjnego, na takim etapie stosowane jest do dłużnika postępowanie sądowe, nakazowe lub upominawcze. Wszystkie z możliwych form zazwyczaj mają ten sam skutek; wyrok i wydanie klauzuli wykonawczej.
W takiej sytuacji w przypadku zobowiązania z bankiem, jest możliwość polubownego rozwiązania sytuacji - grunt to komunikacja z bankiem.
Niestety w przypadku braku porozumienia między bankiem, a dłużnikiem następuje wykorzystanie tytułu egzekucyjnego przed Sądem, jest to nierozłączna część umów, dotyczących kredytów, gdzie kredytobiorca dobrowolnie zgadza się na poddanie egzekucji, bez wszczynania postępowania w Sądzie.

 

CZYNNOŚCI WOBEC DŁUŻNIKA


1. Uzyskanie kwoty głównej od dłużnika, w przypadku niewywiązania się z terminu naliczanie przez wierzyciela odsetek.
2. Wezwanie do zapłaty - jest wysyłane do dłużnika w sytuacji braku spłaty długu. W wezwaniu do zapłaty wierzyciel załącza informacje; żądanie zapłaty długu, data powstania, termin uregulowania. W przypadku braku odzewu dłużnika, wezwania są ponawiane, często kończy się ten proces skierowaniem sprawy na drogę sądową.
3. Wierzyciel może powierzyć czynności odzyskania należności firmie windykacyjnej lub sprzedać swój dług.
4. Wyrok sądu po rozpatrzeniu sprawy to wydanie orzeczenia o nakazie zapłaty, czego efektem jest nadanie nakazu zapłaty klauzuli wykonawczej. Klauzula wykonawcza to podstawa skierowania sprawy do komornika, który zajmie się postępowaniem egzekucyjnym.


 
KOMORNIK I JEGO CZYNNOSCI


Problem w zasadzie może zacząć się dopiero w momencie starcia z komornikiem. W przypadku, gdy windykacja nie przyniesie żadnego skutku, to bank zyskuje bankowy tytuł egzekucyjny z klauzulą, czyli jest to jednoznaczne z tym, iż komornik pod przymusem jest w stanie zabrać cały dług. Komornik może zajmować przedmioty ruchome, zająć wynagrodzenie czy też zająć nieruchomość, którą dana osoba posiada. Windykator może jedynie dzwonić i namawiać Was do tego, abyście oddali pieniądze, jednak sam nie posiada żadnych zdolności prawnych, aby działać, zaś praca komornika to już całkowicie co innego. Przede wszystkim różnica jest taka, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym, czyli oznacza to, iż jest to osoba, której celem podstawowym jest egzekwowanie należności u dłużników. Dlatego też komornik jest w stanie przyjść do Waszego domu i w przypadku gdybyście mieli jakikolwiek dług będzie starał się egzekwować Wasze rzeczy. Dlatego jeżeli komornik zabierze rzecz, która nie jest Wasza to znaczy, że zwyczajnie działa bezprawnie.
Komornik zarówno w polskim systemie prawnym jak i w belgijskim posiada naprawdę bardzo duże możliwości, zwłaszcza, gdy ma przy sobie funkcjonariuszy policji. Ponadto warto też pamiętać, że ze względu na to co kieruje komornikiem i jakie on ma zadanie to w zasadzie dyskusja z nim nie ma zbytniego sensu. Te rozmowy powinny być prowadzone z wierzycielem, a nie z komornikiem. Rozmowa z komornikiem może dotyczyć tylko i wyłącznie formalnych uwarunkowań jego wykonywanych działań, czyli spłaty długu 

 

PRAWA DŁUŻNIKA


Dłużnik jest zobowiązany do spłaty posiadanych zaległości, jednak ma możliwość skorzystania z praw mu przysługujących, których wynikiem może być zawieszenie postępowania czy jego umorzenie.
Przede wszystkim każdy dłużnik ma prawo do złożenia skargi na czynność komornika w przypadku naruszenia procedury. Ale, samo złożenie skargi nie wstrzymuje postępowania, jednak sąd może na jego wniosek zawiesić w całości lub części postępowanie egzekucyjne. Skargę w formie pisemnej należy wnieść bezpośrednio do komornika, który w terminie trzech dni od dnia jej otrzymania sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności czy przyczyn jej zaniechania i przekazuje dokumenty do właściwego sądu. Dłużnik w piśmie powinien zawrzeć informację o co wnosi, tj. uchylenie zaskarżonej czynności, zmiana zaskarżonej czynności bądź żądanie dokonania czynności, w przypadku zaniechania.


Poradnia Prawna EWSPA w Brukseli 
Mail bruksela@ewspa.edu.pl 
Tel +32.475.868.513