Jak spisać testament?

testament

W celu zabezpieczenia osób na których nam naprawdę zależy, warto sporządzić testament. Testament jest to czynność podejmowana przez osobę fizyczną na wypadek śmierci.

 

Podczas spisywania testamentu należy pamiętać o tym, iż powinien on spełnić określone warunki.
Testament ma charakter jednostronny. Co oznacza, iż może być sporządzony wyłącznie przez jedną osobę. Przykładowo, niedopuszczalne jest sporządzanie testamentu przez małżeństwo.
Bez względu na to, czy testament zostanie sporządzony własnoręcznie, czy zostanie spisany u notariusza, oba te dokumenty mają taką samą moc prawną. W testamencie można zapisać majątek również osobom spoza rodziny.

Sposoby sporządzenia testamentu:
1.    Testament własnoręczny – spadkodawca sporządza testament odręcznie, z datą oraz podpisem. Brak daty nie powoduje, iż testament jest nieważny pod warunkiem, iż nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy, co do sporządzenia testamentu, jego treści oraz co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.
2.    Testament notarialny – jest to testament sporządzony w formie aktu notarialnego. Wówczas notariusz spisuje wolę testatora (czyli osoby dyktującej testament), następnie głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający testament zgadza się z treścią, to podpisuje się pod tym dokumentem. To samo robi w następnej kolejności notariusz.
3.    Testament allograficzny, czyli urzędowy – spadkodawca wówczas w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy albo wobec kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie takie zostaje spisane w protokole z podaniem daty sporządzenia. Następnie, protokół zostaje odczytany spadkodawcy w obecności świadków. Powinien być podpisany przez spadkodawcę, osobę, wobec której została wola oświadczona, a także przez świadków. W przypadku, gdy spadkodawca nie może podpisać protokołu, zaznacza się taką informację w protokole, podając przyczynę braku podpisu. W ten sposób nie mogą sporządzić testamentu osoby głuche oraz nieme.

4.    Testament podróżny – sporządzony przed dowódcą statku lub jego zastępcą, w sytuacji podróży na polskim statku morskim lub powietrznym. Polega na tym, że spadkodawca oświadcza swoją wolę dowódcy statku albo jego zastępcy w obecności dwóch świadków. Wówczas to dowódca statku lub jego zastępca dokonuje spisania woli spadkodawcy, podaje datę jej spisania oraz odczytuje pismo w obecności świadków – spadkodawcy. Podpisywany jest on przez spadkodawcę, tychże świadków oraz dowódcę statku lub jego zastępcę. W sytuacji, gdy spadkodawca nie może pisma podpisać, wówczas należy podać przyczynę braku podpisu spadkodawcy w piśmie. Jeśli natomiast nie jest możliwe zachowanie tej formy, wówczas można sporządzić testament ustny.
5.    Testament ustny – dotyczy sytuacji, w których istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy lub jeśli wskutek okoliczności szczególnych zachowanie zwykłej formy testamentu nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione. Wówczas spadkodawca oświadcza ostatnią wolę ustnie w obecności przynajmniej trzech świadków. Treść takiego testamentu może być stwierdzona poprzez spisanie oświadczenia spadkodawcy przez jednego ze świadków lub osobę trzecią przed upływem roku od jego złożenia, należy podać miejsce oraz datę oświadczenia, a także miejsce oraz datę sporządzenia pisma. Takie pismo powinno zostać podpisane przez spadkodawcę oraz dwóch świadków lub wszystkich świadków. Jednakże, jeśli treść testamentu nie zostanie w powyższy sposób stwierdzona, wówczas można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić poprzez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem.
Bez względu na formę, jaką przybierze testament, istotną kwestią jest to, iż testator może w każdej chwili testament swój odwołać lub zmienić. Odnosi się to zarówno do całości ostatniej woli jak i jej poszczególnych zapisów.

Źródło:1.    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)