„Zazieleńmy” dzielnice

Polki radnymi w Brukseli

Rozmowa z Joanną Kamińską i Norą Bednarski, pierwszymi Polkami w Radach Gmin Etterbeek i Ixelles

 

Na czym dokładnie polega rola radnego zasiadającego w Radzie Gminy? 
JOANNA: Radny uczestniczy w pracach Rady Gminy i kontroluje prace zarządu gminy, składającego się z burmistrza i jego zastępców zwanych w Belgii – ,,échevins”. Każdy radny ma swój zakres obowiązków, którymi się zajmuje i określoną dziedzinę. Może to np. być monitorowanie i kontrola kwestii związanych z transportem, przestrzenią publiczną i tym podobnych. 
NORA:  Radni miejscy są bezpośrednim ogniwem łączącym obywatela i administrację publiczną gminy. Ich rolą jest również czuwanie nad tym, by lokalne wydatki z gminnej kasy oraz decyzje zarządu gminy były podejmowane w interesie publicznym. 

Jak opiszą Panie przebieg kampanii wyborczej?  
JOANNA: Kampania odbyła się w przyjaznej atmosferze, choć było bardzo intensywnie: wzięłam udział w wielu debatach między kandydatami i partiami oraz w spotkaniach z obywatelami. Odbyło się także kilka imprez na temat jakości powietrza, w których uczestniczyłam i rozmawiałam z mieszkańcami - jest to bardzo ważna kwestia w Brukseli. 
NORA:  Poznałam obywateli Ixelles i wysłuchałam ich obaw oraz wyjaśniłam, jakie rozwiązania proponujemy na poszczególne problemy. Miałam również okazję uczestniczyć w dyskusjach z innymi kandydatami, w tym w debacie zorganizowanej przez Brukselski Klub Kobiet (BeKaP), w której udział wzięło 6 polskich kandydatów startujących w wyborach w Brukseli. 

Co sprawiło, że tym razem udało się kilku naszym rodakom wygrać w wyborach do rad gmin? 
JOANNA: Widać coraz większe zainteresowanie obcokrajowców polityką belgijską i tym, co się dzieje w gminach. Poza tym rosnąca liczba nie-Belgów zarejestrowała się na wybory. Należy również wspomnieć o większym zaangażowaniu Polaków w lokalne sprawy brukselskie. 
NORA:  Głosowanie w wyborach lokalnych jako obywatel innego państwa członkowskiego jest prawem UE. Tym razem przeprowadzono w Brukseli kampanie mające na celu podniesienie świadomości w zakresie prawa do głosowania wśród osób niebędących obywatelami danego kraju. Warto podkreślić, że w wyborach brało udział 20 polskich kandydatów, startujących z list wszystkich partii. Ale tylko nam, Asi i mnie z Ecolo-Groen, udało się zdobyć mandat radnych. Różnicę zrobiła inkluzywna kampania Ecolo-Groen, która starała się przemawiać do wszystkich obywateli w Etterbeeku i w Ixelles. Równoległa kampania prowadzona po polsku pod hasłem ,,PoloEcolo” przez 6 kandydatów polskich z Ecolo-Groen cieszyła się też dużą popularnością zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych. 

Jakie są, zdaniem Pań najważniejsze sprawy czy problemy do rozwiązania w Etterbeek/Ixelles? 
JOANNA: W Etterbeek - tak jak i w całej Brukseli – ważną kwestią jest zarządzanie odpadami. Moim zdaniem, należy pozbyć się worków na śmieci i wprowadzić kontenery. Poza tym bardzo ważne jest polepszenie transportu lokalnego oraz ‘zazielenienie’ go, czyli uczynienie bardziej przyjaznym dla środowiska  Dlatego potrzebujemy więcej ścieżek rowerowych i bardziej przyjaznej dla pieszych przestrzeni miejskiej. Należy także zadbać o rozwój transportu publicznego. Chcę także walczyć o większe wsparcie dla małych sklepów i lokalnych przedsiębiorstw. 
NORA:   Jakość powietrza jest pilną kwestią i głównym priorytetem. Dzisiaj zanieczyszczenie powietrza w Ixelles oznacza, że codziennie wdychamy odpowiednik nawet 4-5 papierosów. Potrzebujemy lepszych rozwiązań w zakresie transportu – chciałabym przyjęcia zrównoważonego planu mobilności miejskiej dla Ixelles – oraz audytów energetycznych budynków komunalnych, więcej drzew i terenów zielonych. 

Czy mają Panie jakieś doświadczenie z rodzinnego kraju lub z Belgii w polityce lub działalności na rzecz innych? 
JOANNA: W Polsce brałam udział w pracach licznych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Z kolei w Belgii, działam w ruchu mającym na celu mobilizację mieszkańców Brukseli, którzy nie są Belgami, do rejestracji w wyborach, głosowania i większym uczestnictwie w polityce lokalnej. Wspólnie z Norą działamy w ruchu ,,1bru1vote”, który ma na celu uzyskanie praw wyborczych w Brukseli dla nie-Belgów również na poziomie regionalnym. 
NORA: W Kanadzie i Belgii byłam i jestem zaangażowana w stowarzyszenia i lokalne kampanie, zwłaszcza w kwestiach  urbanistyki i dziedzictwa architektonicznego Ixelles oraz na rzecz praw wyborczych dla nie-Belgów. Jestem także aktywna w walce z dyskryminacją, homofobią i rasizmem oraz działam rzecz inkluzywnego społeczeństwa, czyli społeczeństwa dla wszystkich grup społecznych. 

 

etterbeek gare

Jakie są najbardziej przydatne kompetencje w pracy radnego? 
JOANNA: Moim zdaniem to umiejętność negocjacji, podejmowania decyzji oraz kompromisów.  A także umiejętność dobrej komunikacji. 
NORA:  Przede wszystkim słuchanie. Ponadto, niezbędny jest otwarty i kreatywny umysł, tak, aby w każdej kwestii móc dojść do porozumienia. Wreszcie, uczciwość i zobowiązanie do działania w interesie publicznym. 

Czy jest to funkcja, za którą otrzymuje się wynagrodzenie?
JOANNA: Stałe wynagrodzenie otrzymuje burmistrz oraz jego zastępcy, czyli Zarząd Gminy. Radni otrzymują wynagrodzenie w formie diet za uczestnictwo w posiedzeniach Rady Gminy. 
NORA:  Od siebie dodam tylko, że radni dostają dość symboliczne sumy. Zastępcy burmistrza, czyli ,,échevins”, otrzymują wynagrodzenie, które jest zależne od wielkości populacji danej gminy. 

Jakie miejsce w programie wyborczym zajęła kwestia kobiet, a w szczególności Polek mieszkających w Belgii?
JOANNA: Partia Zieloni, z której kandydowałam – czyli tutaj Ecolo – jest partią mocno promującą prawa kobiet. Przyniosło to wspaniałe rezultaty: w Radzie Gminy Etterbeek na 11 nowo wybranych radnych Ecolo aż 8 to kobiety! W ogóle kobiety stanowią ponad 70% radnych, którzy zdobyli mandat z list Ecolo w całej Brukseli. Ponadto, ważną dla mnie kwestią jest integracja oraz lepsza komunikacja ze wszystkimi mniejszościami narodowymi na Etterbeek, w tym oczywiście również Polakami i Polkami. 
NORA:  Równość kobiet i mężczyzn jest JEST PRIORYTETEM PARTII ECOLO-GROEN. Walka z przemocą wobec kobiet jest wyzwaniem, do którego się zobowiązuję. W celu dotarcia do grup marginalizowanych oraz podnoszenia świadomości, należy to robić w językach innych niż francuski i niderlandzki. To jest pierwszy krok. Gmina może w tym pomagać. Wszystkie kobiety, niezależnie od narodowości powinny mieć możliwość prowadzenia godnego i wolnego od dyskryminacji życia. 

W jaki sposób będą Panie mogły pomoc Polakom mieszkającym na terenie gmin  Etterbeek i Ixelles?
JOANNA: Reprezentując ich interesy i słuchając sugestii dotyczących ulepszenia życia na Etterbeek. 
NORA:   Moim zobowiązaniem jest reprezentowanie wszystkich mieszkańców Ixelles, w tym także tych, którzy są Polakami. Będę chciała być dostępna dla wszystkich i otwarta na propozycje spotkań oraz sugestie, co do konkretnych problemów do rozwiązania.

W jaki sposób będą mogły kontaktować się z Paniami osoby, które chciałyby prosić o pomoc w jakiejś sprawie?
NORA i JOANNA: Na razie zapraszamy do kontaktu mailowego: norabednarski@hotmail.com i j.a.kaminska@gmail.com. Kiedy oficjalnie obejmiemy funkcję radnych, czyli od grudnia, będziemy także dostępne pod służbowymi mailami i telefonami.

Czego można życzyć nowej radnej?
JOANNA: Osiągniecia wszystkich zaplanowanych celów, czyli koniec końców polepszenia jakości życia obywatelek i obywateli żyjących w gminie Etterbek :-) 
NORA:  Skutecznego partnerstwa z obywatelami w celu zrealizowania ambitnych przemian w Ixelles, w tym ekologicznych, urbanistycznych i transportowych.
 

Tego zatem życzymy i dziękujemy za rozmowę!