Związki ACV CSC informują: Koronawirus COVID-19 a ochrona praw pracowników (aktualizacja 27.03.2020)

covid a placa

Belgia została dotknięta pandemią koronawirusa i w związku z ekspansją Covid-19 rząd belgijski wprowadził drastyczne środki zapobiegawcze i spowalniające rozprzestrzenianie się tego niebezpiecznego wirusa. 

Od północy w piątek 13/03 zostały zamknięte wszystkie kawiarnie, restauracje, kluby sportowe, organizacje kulturalne, religijne, wszystkie inne miejsca, gdzie dochodzi do bezpośredniego i masowego kontaktu ludzkiego. Zajęcia w szkołach podstawowych i średnich zostały zawieszone. Uniwersytety i szkoły wyższe są zamknięte lub prowadzą zajęcia głównie na platformach on-line lub korzystają z innych form komunikacji bez bezpośredniego kontaktu ludzkiego. W sektorze handlu ograniczenia dotyczą zamknięcia wszystkich sklepów oprócz tych z żywnością i aptek.Z kolei w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa w innych krajach, zostały wprowadzone ograniczenia na granicach państw, co z kolei doprowadziło do masowego odwoływania lotów, rezerwacji hoteli, wycieczek itd. 


Nie możemy też zapomnieć o sektorze usług fryzjerskich, kosmetycznych i wszelkich innych, w których występuje bezpośredni i bardzo bliski kontakt z klientem lub pacjentem – np. gabinety dentystyczne i inne poradnictwo medyczne.  24 marca rada bezpieczeństwa narodowego wydała rozporządzenie o zamknięciu salonów fryzjerskich. 
 
Podsumowując, bardzo wstępnie, najbardziej ucierpiały następujące sektory: turystyczny, hotelarski, restauracyjny, transportowy, handlu oraz usług. Ograniczenia te przyczyniły się już lub przyczynią w najbliższym czasie do wielu sytuacji, w których pracownicy tych sektorów nie będą mogli wykonywać stosunku pracy co oczywiście wiąże się z możliwością utraty dochodów. 
Belgijski system zabezpieczenia socjalnego przewiduje w takich wypadkach możliwość skorzystania z tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych. 

Istnieją dwa rodzaje tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji spowodowanej koronawirusem: 

  • zasiłek ekonomiczny – przyznawany jest w przypadku chwilowej utraty pracy np. danego zlecenia u klienta, zmniejszenia ilości zamówień lub klientów itp. Warunkiem otrzymania tego zasiłku jest przepracowanie odpowiedniego okresu w Belgii, a jego długość uzależniona jest od wieku pracownika. 
  • zasiłek spowodowany siłą wyższą – przyznawany jest np. w przypadku okresowego zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirus, lub braku dostawy materiału potrzebnego do wykonania pracy z kraju dotkniętego koronawirusem lub z powodu kwarantanny, w której przebywa pracownik. Przyznanie prawa do tego zasiłku nie jest uzależnione od długości zatrudnienia pracownika w Belgii. 

W związku z zaistniałą sytuacją rząd belgijski postanowił zrównoważyć wszystkie wnioski o tymczasowe bezrobocie ekonomiczne od 01/02/2020 do 30/06/2020 z wnioskami o bezrobocie z powodu siły wyższej. 

Jak przebiega procedura 

Ze względu na sytuację obowiązuje uproszczona procedura składania wniosku o tymczasowe bezrobocie z powodu siły wyższej - overmacht/force majeure 
https://acvtijdelijkewerkloosheid.be/ - formularz niderlandzkojęzyczny 
https://acvtijdelijkewerkloosheid.be/fr/ - formularz francuskojęzyczny 
Po wypełnieniu go i wysłaniu na ekranie pojawi się potwierdzenie, że ACV-CSC otrzymało wniosek. 
 Gdyby pracownik miał problem wypełnieniem wniosku online, może wypełnić wniosek poprzez ściągnięcie formularza C 3.2 - corona ze strony: https://www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/tijdelijkewerkloosheid lub https://www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire I odesłanie go mailem na adres: corona.demande-aanvraag@acv-csc.be 

Nie trzeba drukować ani podpisywać tego formularza, wystarczy wypełnić go elektronicznie. W tytule maila proszę podać imię, nazwisko, belgijski nr indentyfikacyjny (Rijksregisternummer/Nationaal Nummer) oraz kod pocztowy. 
 Gdyby pracownik miał problem z wysłaniem formularza drogą mailową, może go wydrukować, podpisać i wrzucić do jednej ze skrzynek ACV lub CSC przy najbliższym oddziale lokalnym lub odesłać pocztą na adres oddziału. 
Pracodawca zgłasza bezrobocie do instytucji RVA-ONEM a ACV-CSC oblicza i wypłaca zasiłek na konto bankowe pracownika. 

Jaka jest wysokość tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych z powodu koronawirusa: 

ACV wystosowało roszczenie do rządu belgijskiego o podwyższenie kwoty zasiłku tymczasowego w dobie koronawirus, które to zostało ustanowione i w ostatnich dniach jeszcze podwyższone o dodatek. Pracownik otrzyma w miejsce 65 % - 70 % średniego dochodu brutto oraz dodatek dzienny w wysokości 5,63 euro.  
Od kwoty brutto będzie odprowadzony podatek w wysokości 26,75 %.  
W niektórych sektorach lub przypadkach przysługuje również oprócz tymczasowego zasiłku i dziennego dodatku dla bezrobotnych specjalne wyrównanie do tego zasiłku. 
Podwyższenie tego zasiłku ma na celu zapewnienie pracownikom utrzymania dotychczasowego standardu życiowego oraz pomoże wypełniać zobowiązania finansowo-kredytowe. 

Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom zatrudnionym w systemie progresywnym? 
Pracownicy, którzy za część swojego etatu otrzymują zasiłek inwalidzki, a pozostałą część etatu pracują, również mogą wystąpić o ten rodzaj bezrobocia. 

Wysokość zasiłku będzie oczywiście uzależniona od tej części etatu w której pracują. 

Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom interim? 


Według najnowszych ustaleń prawo do tego zasiłku będzie przyznawane, jeśli pracownik wykaże tzw. ciągłość zatrudnienia na umowach tymczasowych w danym przedsiębiorstwie, w którym wystąpiło bezrobocie w związku z koronawirusem. 

Czy prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu siły wyższej przysługuje pracownikom pobierającym również emerytury? 

Według najnowszych ustaleń pobieranie emerytury czy to belgijskiej czy to zagranicznej nie będzie wykluczało otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w związku z koronawirusem. 

Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, gdy sam zachoruje? 


W takiej sytuacji przysługuje pensja gwarantowana wypłacana przez pracodawcę lub kasę chorych zgodnie z przepisami prawa pracy i prawa socjalnego w Belgii. W przypadku, gdy pracodawca ogłosi zawieszenie działalności z powodu siły wyższej pracownikowi nie przysługuje pensja gwarantowana – jedynie zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych. Należy natychmiast złożyć wniosek o ten zasiłek w kasie chorych do której należy pracownik. 

Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, gdy zachoruje jego dziecko i nie ma opieki dla dziecka i musi zostać z nim w domu? 

W takiej sytuacji pracownik może skorzystać z urlopu z powodu nagłych wypadków. Urlop ten to przysługuje tylko na 10 dni w roku i jest bezpłatny. Jeśli stan zdrowia dziecka się pogorszył i wymaga dłuższej opieki pracownik może skorzystać z urlopu opiekuńczego z powodu chorego członka rodziny wypłacanym przez RVA-ONEM. W przypadku hospitalizacji dziecka przysługuje specjalny urlop opiekuńczy również wypłacany przez RVA-ONEM. Pracownik może również wystąpić do pracodawcy o przyznanie urlopu bezpłatnego w przypadku przedłużenia okresu opieki nad dzieckiem. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w sytuacjach zagrożenia zarażeniem się koronawirusem. 

Pracodawca może prewencyjnie skierować pracownika do określonej pracy poza stałym miejscem jej wykonywania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownika – tzw. praca zdalna. Często pracownicy biurowi mogą wykonywać prace zdalną w swoim miejscu zamieszkania - korzystając z elektronicznych środków przekazu. 
Pracodawca ma obowiązek podjąć określone czynności zapobiegawcze lub kontrolne w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom i stwarzają bezpośrednie oraz rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo przerwać wykonywanie pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. 

Kontakt z ACV-CSC w dobie kryzysu spowodowanego Koronawirusem: 

Z powodu ograniczenia bezpośredniego fizycznego kontaktu w okresie zagrożenia koronawirusem oddziały ACV-CSC pracują za zamkniętymi drzwiami. 
Dokumentacje można przekazywać poprzez skrzynki ACV-CSC przy oddziałach lub drogą elektroniczną lub pocztową. 
Ze względu na możliwość zakażenia preferowana droga komunikacji to droga elektroniczna. ACV stara się uprościć wszystkie procedury wniosków elektronicznych zarówno zapisu jako członek jak i składania wniosków o bezrobocie. 
Również za pomocą czytnika karty można zalogować się i sprawdzić aktualny status sprawy, wniosku, uzupełnić dane osobowe i adresowe lub też zmienić konto bankowe. Na stronach https://www.hetacv.be/ lub https://www.lacsc.be/ znajdą Państwo aktualne informacje związane z obecną sytuacją pracownika oraz dane kontaktowe do działów ACV-CSC. 
Dla osób, które pragną zapisać się do ACV-CSC została uproszczona procedura zapisu online: https://www.hetacv.be/word-lid lub https://www.lacsc.be/formulaire-dinscription 
W sprawach dotyczących koronawirusa można również kontaktować się z naszym działem ACV-Dienst Grensarbeiders Nieuwe EU-lidstaten poprzez mail: antwerpen.oost-europa@acv-csc.be lub telefonicznie w czasie dyżurów w poniedziałki od 9.30 do 12.30 oraz w czwartki od 13.00 do 16.00 pod nr telefonu: 03 222 71 64 

iwona