Rozwód za porozumieniem stron

Mieszkam wspólnie z mężem oraz naszymi dziećmi od dwóch lat w Belgii. Niestety nasze małżeństwo nie przetrwało próby czasu i chciałabym wszcząć procedurę rozwodowa. Słyszałam o możliwości rozwodu za porozumieniem. Na czym ona polega i czy mogę o rozwód wystąpić w Belgii?

W Pani sytuacji wszczęcie rozwodu na terytorium Belgii jest możliwe jeśli Państwo obydwoje posiadają wspólne zameldowanie w Belgii. Najprostszym i najmniej bolesnym sposobem rozwodu jest procedura porozumienia stron, którą zawsze w pierwszym rzędzie doradzam małżonkom. W tym wypadku, bowiem rozwód odbywa się z niewielka interwencja sądu, a małżonkowie ustalają sami w drodze porozumienia wszystkie elementy konieczne dla uzyskania rozwodu. W ten sposób małżonkowie nie staja się odwiecznymi wrogami, co bardzo pomaga w dalszym wychowaniu dzieci. Warunkiem uzyskania rozwodu w drodze porozumienia stron jest osiągniecie porozumienia w odniesieniu do wszystkich istotnych elementów. Oznacza to, iż małżonkowie nie mogą mieć w trakcie trwania procedury rozwodowej sporów, które chcieliby sądowi przedłożyć do rozstrzygnięcia, a w szczególności muszą być zgodni w kwestii:

- miejsca zamieszkania w trakcie trwania procedury rozwodowej oraz po jej zakończeniu;
- podziału majątku ruchomego oraz nieruchomego;
- obowiązków alimentacyjnych pomiędzy małżonkami;
- opieki nad dziećmi;
- sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej,
- alimentacji w stosunku do dzieci.

Jeśli małżonkowie ustalą wspólnie warunki rozwodowe (z reguły pod okiem adwokata, mediatora lub notariusza, który dba o zgodność ustaleń z systemem prawnym), wówczas ustalenia te spisywane są w formie ugody pomiędzy małżonkami, która po jej podpisaniu przedkładana jest sądowi do homologacji. Jeśli małżonkowie posiadają nieruchomości, które muszą zostać podzielone wówczas dla umowy konieczna jest forma aktu notarialnego.

Do ugody dołączane są dokumenty niezbędne dla uzyskania wpisu sprawy na wokandę sadowa, tj.:

- akty urodzenia dzieci;
- akty urodzenia małżonków;
- akt ślubu;
- z urzędu gminy - zaświadczenie o zameldowaniu wraz z potwierdzeniem obywatelstwa

Wszystkie wymienione dokumenty nie mogą być opatrzone starszą datą wydania przez urząd niż trzy miesiące w momencie przedłożenia ich w sadzie oraz opatrzone w tłumaczenia przysięgłe (również te na europejskich formularzach).

Po przedłożeniu ugody, sąd ustala termin stawiennictwa małżonków w sądzie, na którym małżonkowie potwierdzają zgodną wole do rozwiązania związku małżeńskiego. W niektórych wypadkach koniecznym jest dwukrotne stawiennictwo w sądzie, po którym sąd ogłasza wyrok, (co do zasady w terminie miesiąca od daty ostatniej rozprawy).

Wyrok sądowy następnie odnotowywany jest w aktach stanu cywilnego ( ok. 2-3 miesięcy od daty wydania). Po zmianie wpisu w aktach stanu cywilnego małżonkowie oficjalnie figurują, jako rozwiedzeni na terytorium Belgii.

Categories: 

Related Posts

About author

Obrazek użytkownika Redakcja Nowinki

Redakcja Nowinki